Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

 
 1. Identifikace správce a kontaktní údaje. CS BILLIARD, spol. s r.o., IČ: 28852788, se sídlem Starobucké Debrné 221, PSČ 54401, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 31064, web: www.kulecnikar.cz, email: info@kulecnikar.cz  (dále jen „Správce“).
 1. Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů, které Správce zpracovává:
 1. jméno a příjmení
 2. adresa bydliště
 3. fakturační adresa
 4. doručovací adresa
 5. telefonní číslo
 6. E-mailová adresa
 7. v případě OSVČ dále tyto osobní údaje: sídlo, IČ, DIČ
 8. IP adresa
 9. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů, atd., a dále osobní údaje získané od subjektu údajů jinak (tj. zejména informace získané prostřednictvím cookies uložených v počítači subjektu údajů)
 1. Účely zpracování a právní titul pro zpracování, oprávněné zájmy. Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:
 1. Jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, doručovací adresa, sídlo, IČ a DIČ (v případě OSVČ), telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, potvrzení uzavření smlouvy, plnění ze smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu, kdy právním základem pro zpracování je plnění smlouvy.
 2. Osobní údaje uvedené v odst. 2 písm. a) až h) budou dále zpracovány za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran (ochrana právních nároků), a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu (při zohlednění maximální zákonné objektivní promlčecí doby), nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce.
 3. Osobní údaje uvedené v odst. 2 písm. i) budou zpracovány za účelem analýzy spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob), šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, přičemž při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování, prediktivní modely a adresné analýzy spotřebitelského chování. Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů, pokud byl udělen.
 4. Všechny osobní údaje uvedené v odst. 2 budou dále zpracovány za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, nabídek obdobných služeb a produktů Správce), a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce.
 1. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.

Osobní údaje byly a budou či mohou být předávány těmto kategoriím příjemců, a to pouze v nezbytném rozsahu vyplývajícím z činnosti, které příjemci pro Správce realizují, resp. v rozsahu, který Správci nařizuje zákon, resp. v rozsahu, který je nezbytný pro obchodní fungování Správce:

 • Dopravní společnosti, kterým jsou osobní údaje subjektu údajů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží;
 • Další externí zpracovatelé – zejm. mzdová účetní, daňový poradce, auditor, poskytovatel IT služeb, advokátní kancelář, pojišťovna, případně další externí společnosti poskytující další služby pro Správce;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 1. Další informace

Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní údaje uvedené v odst. 2. písm. a) až g) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí produktů a služeb dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v odst. 2. písm. h) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana subjektu údajů i Správce a jejich právních nároků. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran. Osobní údaje uvedené v odst. 2. písm. i) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je umožněno Správci nabízení nových služeb a produktů, informování o nových či výhodnějších možnostech, službách a produktech Správce či jiných osob, zkvalitňování služeb Správce. Neposkytnutím těchto osobních údajů vznikne nemožnost Správce tyto činnosti pro subjekt údajů provádět.

 1. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjekt údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

- elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;

- písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

 1. Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 - osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 - osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;

- jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

 1. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

 1. Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

 1. Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.